Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни и ползване на файлове бисквитки в онлайн магазин shop4e.bg

Основен ангажимент на онлайн магазина Shop4e.bg e да гарантира правото на защита на личните данни на своите Клиенти и Потребители. Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1. (наричан също: ОРЗД) и други приложими понастоящем правила, т.е. за целия период на обработване на данните – законовите клаузи относно защитата на личните данни.

Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: Лични данни). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лица.
Обработващият лични данни предприема специални мерки, за да защити интересите на хората, за чиито данни става въпрос и по-специално осигурява, че данните, събирани от него:

 • се обработват в съответствие със закона, по справедлив и прозрачен за субектите на данни начин;
 • се обработват за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и впоследствие не се обработват по начин, който не съответства на тези цели;
 • са подходящи, целесъобразни и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват;
 • са точни и актуално, когато е необходимо;
 • се съхраняват във формат, който позволява идентификацията на субектите на данни за срок, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват данните;
 • се обработват по начин, който осигурява подходяща сигурност за Личните данни, включително защита срещу неоторизирано или незаконосъобразно обработване и случайно погиване, унищожаване или повреждане посредством подходящи технически или организационни мерки.

Кои категории лични данни обработваме ние?

 1. при използване на Онлайн магазина:
 2. при допълване на данните, които позволяват на Администратора да осъществява рекламни кампании/ конкурси на Сайта, Потребителят предоставя на Администратора личните данни, посочени във формуляра, включително: име, фамилия, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща, телефонен номер.

За какви цели се използва информацията?

Във всички случаи, целите и обхвата на данните, обработвани от Shop4e.bg, произтичат от съгласието на Клиента или закона и са определени по-нататък като резултат от действията, предприети от Клиента в Онлайн магазина или други комуникационни канали с Клиента. Например:

 1. Лични данни на Клиента могат да се обработват по такъв начин, за да му се предоставят, представят или дават специални предложения и промоции, възможно най-много съобразени с неговите предпочитания (което може да има съществено влияние върху него), само ако Клиентът е дал съгласие (което не е достъпно за лица, които не са дали такова съгласие);
 2. Ако Клиентът не вземе решение да пазарува посредством Онлайн магазина и само ще направи Резервация на определи Продукти през него, неговите/нейните Лични данни няма да се предоставят на превозвача, който извършва доставката при поискване на Администратора.

Възможни цели на обработването на Лични данни на Клиента от Shop4e.bg са по-специално:

 • сключването и изпълнението на Договорите за продажба относно предоставянето на Услугите (Акаунт) или предприемането на действия по искане на бъдещия Клиент преди сключването му (Ние обработваме ваши данни, за да функционира вашия Акаунт като подаване на поръчки, без необходимост да попълване формулярите ни всеки път, достъп до вашата история на покупките, управление на съгласията ви с услугата и други, като също така ви позволява и да използвате други услуги, достъпни на Сайта);
 • сключването и изпълнението на Договор за Продажба или Резервация или предприемането на действия по искане на бъдещ Клиент преди сключването му (вашите лични данни са необходими за изпълнението на вашата поръчка и изпълнението на договора – по-специално потвърждение на подаването й и резервиране или изпращане на избрания продукт до вас, както и ако е необходимо – свързване с вас в тази връзка);
 • приемане и обработване на рекламации;
 • провеждане на игри с награди и по-специално – избор на победители и връчване на награди;
 • представяне на реклами, предложения или промоции (отстъпки) относно продукти или услуги на Администратора и негови сътрудници (списъкът на нашите сътрудници ще намерите в нашия Онлайн магазин) предназначени за всички получатели и по-специално – с цел изпълнението на договора за предоставянето на Имейл бюлетина;
 • оценка и анализ на активността и информацията на Клиента, включително като част от автоматизираното обработване на Лични данни (профилиране), за представяне на общи реклами, предложения или промоции (отстъпки), относно продуктите или услугите на Администратора и негови сътрудници, по начин, съобразен с интересите на клиента (без обаче да се засягат съществено неговите решения), по-специално с цел изпълнение на договора за предоставянето на Имейл бюлетина и за пазарни и статистически анализи;
 • изпълнение на законови задължения, произтичащи от нормативни актове, напр. данъчни и счетоводни, особено в случаите на платени договори;
 • водене на кореспонденция с клиенти, включително отговори на съобщения на клиенти.

В случай на пълнолетни Клиенти, с тяхното допълнително съгласие, Лични данни могат да се обработват и за да се представят, създават, предоставят и изпълняват специално предназначени реклами, предложения или промоции (отстъпки) за продуктите или услугите на Клиента, съобразени във възможно най-голяма степен с неговите предпочитания (профилиране), в резултат на автоматизирано вземане на решение, което може да има правни последици или съществено въздействие върху него, напр. посредством краткосрочни отстъпки за определен продукт, за който наскоро е направен коментар в нашия магазин (тази опция не е достъпна за лица, които не са пълнолетни или които са пълнолетни, но не са дали съгласие за това).

За какъв период ще съхраняваме вашите данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в Shop4e.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки, например:

 • обезпечаване на данните срещу неразрешен достъп.
 • SSL сертификат на страниците на Онлайн магазин, където се предоставят Лични данни
 • криптирането на данни, използвани за овластяване на лице, което използва функционалността на Онлайн магазина.
 • достъп до Акаунта само след предоставянето на индивидуална регистрация и парола

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови/ теле маркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • застрахователни компании;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.
При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси.

Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Какви са вашите права?

Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.

Такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права) не се заплаща. Въпреки това, законът ни позволява да наложим разумна такса, ако молбата Ви очевидно е неоснователна, повтаряща се или прекалена, или не е съвместима със заявката Ви при горните обстоятелства.

Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите Ви права). Тази мярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават. Също така може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация по отношение на Вашата молба, с цел да ускорим нашия отговор.
Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай че искането Ви е особено сложно или сте отправили няколко искания и не можем да Ви отговорим в рамките на месец, ще Ви уведомим.

Ако не сте доволни от начина на събиране и използване на Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Ще Ви бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да разрешим възникналото обстоятелство.

Бисквитки

 1. Какво представляват бисквитки?
  Поради факта, че технологията “Бисквитки” (или функционалност, подобна на “Бисквитки”), използвана от Администратора, събира информация за всяко лице, което посещава Онлайн магазина, следните клаузите от Политиката се прилагат спрямо лица, които използват Онлайн магазина, независимо от това дали остават клиент (правят поръчки, резервират продукти или имат акаунт) ( наричани по-долу “Гост”).
 2. Каква технология използваме?
  Онлайн магазин използва технология, която обработва и получава достъп до информация до компютри или други устройства, свързани с мрежата (по-специално чрез използване на “Бисквитки” или свързани решения), за да се осигури максимален комфорт при използването на Онлайн магазина, включително за статистически цели и за приспособяване на интересите на Гостите към представеното рекламно съдържание, сътрудниците и рекламодателите на Администраторите. По време на посещението на Онлайн магазина, данни за интернет активността на Гостите може да се събират автоматично.Предвид обстоятелството, че Администраторът може да използва решения с функционалност, подобна на “Бисквитките”, спрямо тези технологии ще се прилагат съответно следните клаузи на Политиката.
 3. Какво точно са Бисквитки?
  Файлът с бисквитки представлява малка текстова информация, изпратена от сървъра и съхранявана на устройство на Госта (обикновено на хард диска на компютър или на мобилно устройство). Той Обработва информация, от която Онлайн магазинът може да се нуждае, за да се приспособи към начина, по който Гостът го използва и да събира статистическа информация относно Онлайн магазина, (напр. са това кои уебсайтове са посетени, кои елементи са свалени), както и данни за домейн името на интернет доставчика или страната по произход на Госта.
 4. Събират ли лични данни Бисквитките?
  Когато Гостът използва Онлайн магазина, Бисквитките се използват, за да идентифицират неговия браузър или устройство – те могат да събират всички видове информация, които като правило не съставляват лични данни. Някои видове информация, в зависимост от тяхното съдържание и начин на използване, могат обаче да бъдат свързани с конкретно лице – придаване на определени поведения на Госта, напр. чрез свързването им към данните, предоставени по време на регистрацията на Акаунта в Онлайн магазина – и поради което се разглеждат като лични данни.Във връзка с информацията, събирана чрез Бисквитки, която може да се свърже с конкретно лице, се прилагат клаузите на Политиката, отнасяща до Личните данни и по-специално по отношение на правата на субектите на данни. Информация за данните, събирани с Бисквитки се предоставя (не само) и в съдържанието на информационната клауза, поставена на видно и лесно достъпно място при първото посещение на Онлайн магазина.
 5. На какво правно основание използваме Бисквитки?
  Получаването и съхраняването на информация чрез използване на Бисквитки е възможно въз основа на съгласието на Госта. По подразбиране уеб браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство, свързано към мрежата, позволяват да се слагат бисквитки на такива устройства по подразбиране, като така събират информация относно Гостите. В настройките на уеб браузъра, съгласието, дадено за използването на технологията “бисквитки, може да се изменя или отменя по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на съгласието преди оттеглянето му (подробна информация за това как се оттегля съгласие се съдържа в следващите раздели на тази Политиката). Основанието за обработване на така получените данни е оправдан интерес на Администратора – каква е необходимостта да се предостави съдържание с най-високо качество, представено от Администратора, като адаптира продуктите и услугите на Администратора спрямо предпочитанията на Гостите и за маркетингови цели – включително за целите на директния маркетинг.
 6. За какво използваме Бисквитки?
  Използваните “Бисквитки” са преди всичко, за да бъде по-лесно на Госта да използва Онлайн магазина, например, като “запомнят” информация веднъж, така че да не трябва да се предоставя всеки път, както и да адаптира тяхното съдържание, включително и рекламно, спрямо техните предпочитания. “Бисквитките” се използват също така и за увеличаване на използваемостта и персонализирането на съдържанието на сайтовете на Онлайн магазина, включително представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), предназначени специално за даден Гост в съответствие с интересите му (важи само ако лицето е пълнолетно и е дало съгласието за това действие).Посредством използването на технологията на “Бисквитките” в Онлайн магазина, е възможно Администраторът да опознае предпочитанията на госта, напр. чрез анализ на това колко често той посещава Онлайн магазина, или ако и какви продукти той купува в офлайн магазините на eobuwie.pl. Анализът на онлайн поведението спомага за по-доброто разбиране на обичаите и очакванията на Гостите и адаптиране спрямо техните потребности и интереси. Благодарение на тази технология е възможно на Гостите да се представят реклами, съобразени с техните потребности и интереси (напр. реклами, получени при скорошно браузване само в определена категория продукти) и подготовка на по-добри промоции и изненади за пълнолетни Гости, дали съгласието си за това.Чрез “Бисквитките”, Администраторът използва и технология, която позволява чрез рекламното съобщение да се достигнат Гостите, които са посетили Онлайн магазина, докато са използвали техни уебсайтове.
 7. Можете ли да възразите срещу използването на информация от Бисквитките?
  Гостът може да възрази срещу действията на Администратора, предприети с горните цели. Ако Гостът се съгласи да му бъдат представяни, създавани, предоставяни и изпълнявани специално предназначени за него реклами, предложения или промоции (продажби), съобразени с неговите предпочитания, то може да бъде оттеглено по всяко време, но това няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди това въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето му.
 8. Какви видове Бисквитки използваме ние и вредни ли са те?
  “Бисквитките”, използвани в Онлайн магазина, не са вредни за Госта или компютъра / крайното устройство, използвано от даден човек, поради което ние препоръчваме да не се използват в браузъри. Онлайн магазинът използва два вида “Бисквитки”: сесийни “Бисквитки”, които се съхраняват на компютъра на госта или мобилното му устройство, докато не излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузъра) и постоянни, които остават на устройството на госта за срока, посочен в параметрите на файловете “Бисквитки” или докато същите бъдат премахнати на ръка от уеб браузъра.
 9. За какъв период от време се съхранява информацията, събрана с Бисквитки?
  В зависимост основно от целите и правните основания за обработването на Лични данни, събирани с “Бисквитки”, те може да се съхраняват за определен срок, посочен в т. 13 от Политиката.Личните данни, събирани с “Бисквитки” за Гост, който не е Клиент, ще се съхраняват, докато не бъде подадено възражение. Администраторът може да изтрие Лични данни, ако за срок от 3 години същите не се използват за маркетингови цели, освен ако законът не задължава Администратора за обработва Личните данни за по-дълъг период.Част от Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок, ако Посетителят има претенции срещу Администратора или за да предяви претенции срещу Администратора или осигури защита срещу претенции на трети лица, по време на давностния срок, определен от закона и по-специално – Гражданския кодекс.Във всички случаи, от решаващо значение е съхраняването на Лични данни за по-дълъг срок.
 10. Бисквитки на трети лица (third-party cookies)
  Бисквитките, използвани от Администратора, се използват преди всичко са оптимизиране на услугата на Госта, докато използва Онлайн магазина. Въпреки това, Администраторът си сътрудничи с други дружества в обхвата на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройство на Госта, също Обработва “Бисквитки” от дружества, които извършват такива маркетингови дейности. “Бисквитките”, изпратени от тези дружества, трябва да осигурят представяне на Госта само на онези реклами, които съответстват на техните индивидуални интереси и потребности. Според Администратора представянето на персонализирана реклама е по-атрактивно за Госта, отколкото рекламата, която остава несвързана с неговите потребности. Без тези файлове това би било невъзможно, тъй като дружествата, които си сътрудничат с Администратора, предоставят рекламно съдържание на Гостите.
 11. По какъв начин изтриваме или блокираме Бисквитки?
  Гостът може да промени начина, по който “Бисквитките” се използва от браузъра, като включително блокира или изтрие онези, които идват от Онлайн магазина (и други уебсайтове). За да постигне това, променя настройките на браузъра. Начинът на премахването им е различен в зависимост от използвания уеб браузър. Информация за това как се изтриват “Бисквитки” трябва да се намира в полето “Помощ” на избрания уеб браузър. Премахването на “Бисквитките” не е същото като изтриването на Лични данни от Администратора на Лични данни, получени чрез “Бисквитките”.
  Например, в браузъра Internet Explorer, “Бисквитките” могат да се променят от: Инструменти -> Интернет опции -> Защита на данни; в браузъра Mozilla Firefox: Инструменти -> Опции -> Защита на данни; а в Google Chrome: Настройки-> Покажи разширени настройки -> Защита на данни -> Настройки на съдържание -> “Бисквитки”.
  Пътищата за достъп могат да са различни в зависимост от използваната версия на браузъра.
  Подробна информация относно управлението на “Бисквитките” на мобилен телефон или друго мобилно устройство може да се намери в наръчника за потребителя/ ръководството на потребителя на дадено телефонно или мобилно устройство.
  Възможно е също така трети лиза да блокират “Бисквитките” с едновременното приемане на “Бисквитки”, използвани директно от Администратора (опцията “Бисквитки” за блокиране на сайтовете на трети лица”).
 12. Какви ще бъдат последиците от премахването или блокирането на Бисквитките?
  Ограничаване използването на “Бисквитките” на дадено устройство прави възможно или съществено възпрепятства правилното използване на Онлайн магазина, като напр. може да бъде свързано с невъзможност да се поддържа логин сесията.

Връзки към други уебсайтове

Онлайн магазинът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Администраторът ви призовава да прочетете условията и политиките за поверителност, използвани за други уебсайтове. Настоящата Политика се прилага само по отношение на посочените дейности на Администратора.

Може ли тази Политика да се променя и как вие ще разберете за това?

Администраторът може да променя Политиката в бъдеще, това може да се случи поради следните важни причини:

 • промени в обвързващите клаузи и по-специално касаещи защитата на Лични данни, закона за телекомуникациите, услугите, предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребители, засягащи правата и задълженията на Администратора или правата и задълженията на сътрудниците;
 • разработването на функционалност или Електронни услуги, наложени от развитието на интернет технологиите, въвеждането на нови технологични и технически решения, които засягат обхвата на Политиката.

Във всички случаи Администраторът публикува информация относно промените в Политиката като част от Онлайн магазина. С всяка промяна, новата версия на Политиката ще се появява с нова дата.

Настоящата политика влиза в сила, считано от:26.05.2023 г.

Последни промени:26.05.2023 г.